Leveringsvoorwaarden Happy Skin Food
LOGO


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 5 - Het aanbod

Artikel 6 - De overeenkomst

Artikel 7 - Herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en retourneren

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Garantie en eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Betaling, levering en uitvoering

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Overmacht

Artikel 15 - Privacy

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Happy Skin Food / de ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.10 Onder 'werkdagen' wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Happy Skin Food alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Happy Skin Food alleen orders geplaatst kunnen worden zijn weekeinden (zaterdagen en zondagen) en nationale feestdagen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: V. Mulder

handelend onder de naam/namen: Happy Skin Food

Vestigingsadres: Edmond Audranstraat 81, 3543 BG Utrecht

Telefoonnummer: 06-2431 4910

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m zondag van 10:00 uur tot 20:00 uur

E-mailadres: info@happyskinfood.com

KvK-nummer: 64854302

Btw-identificatienummer: NL20904971B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Happy Skin Food zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

3.2 Van toepassing is de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van enige overeenkomst.

3.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Happy Skin Food worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Happy Skin Food ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 4. Aanbiedingen en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Happy Skin Food zijn vrijblijvend en Happy Skin Food behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 Happy skin Food kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Happy Skin Food. Happy Skin Food is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Happy Skin Food dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal Happy Skin Food aangifte doen bij de politie. Happy Skin Food behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.

 

Artikel 5 - Het aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het vestigingsadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 De producten kunnen worden geretourneerd, nadat de consument eerst contact

heeft opgenomen met de ondernemer, de retour procedure heeft besproken en

instructies heeft ontvangen voor het retour zenden, naar Happy Skin Food,

Edmond Audranstraat 81, 3543 BG Utrecht

7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van de consument.

7.5 Indien de consument de producten reeds betaald heeft, zal Happy Skin

Food de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan de

consument terug betalen. Mits deze aan de vooraf gestelde eisen voldoen. zie artikel 8.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

8.3 Producten die niet kunnen worden geretourneerd zijn:

  1. producten die ná de 14 dagen retourtermijn, retour worden gezonden.

  2. producten die niet vooraf retour zijn gemeld bij Happy Skin Food doormiddel van e-mail of telefoon, en bevestiging hebben gekregen.

  3. alle producten uit de categorie, menstruatie producten, kunnen niet worden geretourneerd. Zo ook niet de producten uit de categorie sample’s en mini’s.

  4. producten waarvan het zegel is verbroken en al zijn gebruikt.

  5. producten die zonder track & trace retour worden verzonden.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en retourneren

9.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Happy Skin food is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Happy Skin Food. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

9.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Happy Skin Food te melden.

9.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Happy Skin Food de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus eventueel betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Happy Skin Food hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Happy Skin Food. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.

9.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na levering aan Happy Skin Food te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

9.5 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal de economische waarde van deze items door Happy Skin Food worden ingehouden op het terug te betalen bedrag.

9.6. Sample verpakkingen zoals parfum samples, huidverzorgings samples en make-up samples kunnen niet worden geretourneerd.

9.7 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

9.8 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy Skin Food dan wel tussen Happy Skin Food en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy Skin Food, is Happy Skin Food niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Skin Food.

 

Artikel 10 - De prijs

10.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen.

10.2 De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

10.3 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Happy Skin Food.

10.4. Het minimale aankoopbedrag is €15.

10.5. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door Happy Skin Food. Een kado- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Kado- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien

het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch.

10.6 Happy Skin Food kadobonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

10.7 De koper geeft Happy Skin Food toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling succesvol te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

10.8 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Happy Skin Food gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

10.9 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Happy Skin Food.

 

Artikel 11 - Garantie en eigendomsvoorbehoud

11.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Happy skin food neemt geen aansprakelijkheid voor het anders configureren van kleuren en of teksten door verschillende instellingen van computer, iPad, telefoon of ander elektronisch

apparaat.

11.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Happy Skin Food verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten zelf gaat reeds op het moment van levering op de koper over.

 

Artikel 12 - Betaling, levering en uitvoering

12.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

12.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

12.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.7 Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling bij Happy Skin Food, waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Happy Skin Food biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

12.8 De consument is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Happy Skin Food is niet aansprakelijk Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld.

12.9 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

12.10 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Happy Skin Food gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.

12.11 Bestellingen worden op werkdagen, wanneer voor 12:00 besteld en mits de producten op voorraad zijn, direct verzonden. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Happy Skin Food is verstrekt, door Happy Skin Food bepaald.  Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen dragen.

12.12 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Happy Skin Food gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 11.9), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

12.13 Happy Skin Food is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.14 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.15 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.16 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.17 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Happy Skin Food in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Happy Skin Food gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Happy Skin Food kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15. Privacy

11.1 De door u ingevulde persoonsgegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk door Happy Skin Food worden behandeld en alleen aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van betalingstransacties en bezorging of indien dit van rechtswege van ons verlangd wordt.

11.2 Uw persoonlijke gegevens worden door derden uitgelezen voor optimale werking en marketing van Happy Skin Food. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden noch beschikbaar gesteld voor reclame of bedrijfsvoering van deze derden.

 

Artikel 16 – Geschillen

16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Klik hier om deze voorwaarden te downloaden als PDF bestand

2. Happy Skin Food behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3. Happy Skin Food biedt geen mogelijkheid om de producten af te halen.

 

Klik hier om deze voorwaarden te downloaden als PDF bestand

Klik hier voor de Privacy verklaring van Happy Skin Food

Klik hier voor de Disclaimer van Happy Skin Food

 


Over
Contact